2

Från 1 januari 2009 gäller en ny samlad diskrimineringslag. Diskrimineringsombudsmannen, DO, kan föra enskilda personers talan enligt lagen och har tillsynsansvar för att genomföra aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet. Ansvaret för aktiva åtgärder omfattar personer med funktionsnedsättning inom utbildningsområdet men inte i arbetslivet. Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna. Lagen gäller inom områdena

 • arbetslivet 
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet 
 • medlemskap i vissa organisationer 
 • varor, tjänster och bostäder 
 • allmän sammankomst och offentlig tillställning 
 • hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
 • socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd 
 • värnplikt och civilplikt 
 • offentlig anställning.

Diskrimineringsförbudet inom arbetslivet gäller även när arbetsgivaren genom skäliga åtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller en yrkespraktikant med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Motsvarande skyldighet gäller högskoleutbildning när det handlar om skäliga åtgärder för lokalernas tillgänglighet och användbarhet.

Den nya diskrimineringslagen innebär ett nytt ansvar och nya skyldigheter som kan påverka verksamheten. Antalet områden med ett diskrimineringsskydd har blivit fler. Myndigheter bör gå igenom de risker som finns för att personer med funktionsnedsättning kan diskrimineras i verksamheten.

Diskrimineringslag - länk till riksdagens webbplats

Senast uppdaterad 2012-12-20 Till sidans överkant

Mer om diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en myndighet som arbetar på olika sätt för att hindra att personer diskrimineras. Vissa frågor kan DO driva till domstol.

DO:s webbplats