1

Du som arbetar på en statlig myndighet har ett särskilt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken. Det har regeringen slagit fast i förordning 2001:526. Där står att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att integrera ett funktionshindersperspektiv i verksamheten. Det innebär att undanröja hindren för delaktighet och bekämpa diskriminering. Det gäller att hitta generella lösningar som fungerar för så många som möjligt.

Myndigheterna ska vara föredöme när det gäller tillgänglighet samt som arbetsgivare åt personer med funktionsnedsättning. Det ska alltså vara möjligt för alla att både arbeta på myndigheten och att besöka den.

Vissa personer behöver individuella anpassningar för att kunna delta på samma villkor som andra. Deras behov är det viktigt att ta hänsyn till, men det ska ses som ett komplement till generell tillgänglighet.

Det finns flera regler och förordningar som rör de statliga myndigheternas ansvar i arbetet för tillgänglighet. Det finns även riktlinjer som visar hur myndigheterna ska gå till väga.

Här kan du ta del av

Senast uppdaterad 2012-12-06 Till sidans överkant

Likabehandlingsplaner

Vissa statliga myndigheter är högskolor och universitet. De ska upprätta en likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen, DO, genomför granskningar av likabehandlingsplaner.

Diskrimineringsombudsmannen - länk til DO:s webbplats