2

Den grundläggande principen för funktionshinderspolitiken är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Här finns information om funktionshinderpolitiken på teckenspråk. Om du inte kan spela filmen på vår webbplats, så kan du titta via YouTube.

Om funktionshinderspolitiken på teckenspråk - länk till YouTube

Du behöver flash för att kunna spela denna film.

Den grundläggande principen för funktionshinderspolitiken är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra. Det kan handla om möjligheten till arbete och utbildning samt rätten till ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.

En viktig utgångspunkt är de mänskliga rättigheter som slås fast i bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter. De nationella målen för funktionshinderspolitiken beskrivs i handlingsplanen "Från patient till medborgare".

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 presenterar regeringen politikens inriktning och vilka insatser vi ska göra i samhället för att nå inriktningsmålen. Det finns tio prioriterade politikområden:

  • Arbetsmarknadspolitiken
  • Utbildningspolitiken
  • Socialpolitiken
  • Folkhälsopolitiken
  • Ökad fysisk tillgänglighet
  • Transportpolitiken
  • It-politiken
  • Kultur, medier och idrott
  • Rättsväsendet och Migrationsverket
  • Konsumentpolitiken.

22 myndigheter, så kallade strategiska myndigheter, har ett utpekat ansvar med tydliga delmål för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Målen ska följas upp varje år och effekten av insatserna ska vara mätbara.

Att genomföra politiken innebär bland annat att identifiera och undanröja hinder i samhället. Ofta handlar det om bristande tillgänglighet. Alla myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. Det framgår av förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken [2001:526].

Senast uppdaterad 2012-12-04 Till sidans överkant

Kontakta Handisam

E-post: info@handisam.se

Kontakta Handisam